STANOVY

 

Vodná záchranná služba Slovenskej republiky (VZS SR) je občianskym združením. Pôsobí na vodných plochách, krytých a otvorených bazénoch na celom území Slovenskej republiky. Spolupracuje s podobnými organizáciami u nás i v zahraničí. Úlohou VZS SR je vytvárať a podporovať všetky aktivity, ktorými možno bojovať proti  smrti utopením.  Stanovy VZS SR sú záväzné pre všetkých jej  členov .

 

ČLENSTVO VO VZS SR

Členom sa môže stať každý občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa všetky odborné, fyzické a morálne predpoklady pre výkon záchrannej činnosti prislúchajúcej VZS SR. Taktiež občan iného štátu, pokiaľ má na území SR prechodný/trvalý pobyt a to za tých istých podmienok. Členom VZS SR  môže byť aj občan, ktorý nevykonáva priamu záchranársku činnosť, ale tejto činnosti napomáha či už finančným alebo iným spôsobom. Člen VZS SR nemôže byť súčasne členom inej vodnej záchr. služby. Čestné členstvo vo VZS SR udeľuje prezídium a rada. Členstvo vo VZS SR vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku a zaniká dobrovoľným vystúpením, úmrtím alebo vylúčením pri závažnom porušení stanov. O závažnosti porušenia stanov a o vylúčení rozhoduje prezídium a rada.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Člen má právo zúčastňovať sa na všetkých činnostiach VZS SR a podieľať sa na výhodách poskytovaných členom. Od veku 18 rokov môže byť volený do všetkých orgánov a funkcií VZS SR. Môže podávať konštruktívne návrhy, pripomienky a kriticky sa vyjadrovať k činnosti volených orgánov. Člen má povinnosť dodržiavať stanovy a všetky normy dohodnuté orgánmi VZS SR. V stanovenej lehote platiť členský poplatok. Hospodárne užívať a nakladať so zverenými prostriedkami, zúčastňovať sa školení, cvičení a iných podujatiach zameraných na zvýšenie kvalifikácie a výkonnosti.

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCOVIA VZS SR

Štatutárnymi zástupcami sú: prezident, generálny riaditeľ, dvaja viceprezidenti.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VZS SR

Vrcholným orgánom VZS SR je Všeobecné zhromaždenie, ktoré sa zvoláva najmenej raz za štyri roky. Medzi dvoma  Všeobecnými zhromaždeniami pôsobí a o činnosti rozhoduje Prezídium .Vrcholným kontrolným orgánom je Rada. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz do roka. Informačnú a spravodajskú agendu vedie organizačné oddelenie VZS SR.

PREZÍDIUM

Členmi prezídia sú: prezident, generálny riaditeľ a dvaja viceprezidenti.

SYMBOLIKA VZS SR

Symboliku predstavuje znak a vlajka. Popis znaku: v modrom kruhu biele písmo Vodná záchranná služba Slovenská republika, červené záchranné koleso, v ňom rovnomerný kríž modrej farby s dvoma bielymi vlnkami. To isté na vlajke.